Hore
Predminulý čas v angličtine nemusí byť strašiak!

Predminulý čas v angličtine nemusí byť strašiak!

Angličtina je známa pomerne veľkým množstvom časov. Určite ste už počuli o predminulom čase. Jeho názov znie síce trošku komplikovane, no až tak náročný nie je. Opak je pravdou. Predminulý čas (past perfect) je jeden z najjednoduchších časov, pretože nám hovorí o minulosti, ktorá sa stala ešte pred určitým bodom v minulosti.

Kedy sa používa predminulý čas?

Ako aj z jeho názvu vyplýva, je to čas, ktorý nám hovorí o minulosti. Konkrétne nám slúži na opísanie dávnej minulosti. Tiež nám slúži na ujasnenie si dejov, ktoré prebiehali skôr a ktoré naopak neskôr. Určitý bod sa v minulosti stal, ale pred ním sa ešte niečo stalo. To je práve náš logický predminulý čas.

Predminulý čas si určite musíte osvojiť, pretože nie je „zbytočný“ a používa sa aj v bežnej konverzácii, no najmä v článkoch a príbehoch. Pomáha nám totiž určiť, ktorá udalosť sa stala, pred ktorou udalosťou v časovej následnosti. Netreba si však zamieňať minulý čas jednoduchý a predminulý čas.

Predminulý čas v angličtine

Ako sa tvorí predminulý čas?

Predminulý čas tvoríme pomocou slovesa „have“ v minulom čase – t.j. „had“ + minulého príčastia (past participle).

Pozrime sa na pár príkladov:

 • When I arrived, my mum had left (Keď som prišiel, moja mama už odišla)
  – Tento dej (mama odišla) sa odohral ešte predtým, než som prišiel
 • I couldn’t sleep because I had drunk coffee in the evening (Nemohol som spať, pretože som večer vypil kávu)
  – Dal som si kávu pred tým, ako som išiel spať
 • She had finished her homework when her friends called her out (Keď ju kamaráti zavolali von, už mala dokončené úlohy)
  – Najskôr si urobila úlohy, až potom ju kamaráti zavolali von
 • Monika was very tired, because she hadn’t slept well. (Monika bola unavená, pretože predtým dobre nespala.)
  – Monika predtým nespala, preto bola neskôr unavená

Predminulý čas – priebehová forma

U predminulého času (past perfect) existuje aj jeho priebehová forma.
Tú tvorime nasledovne: had + been + sloveso s „-ing“

 • I had been cooking dinner (Varil som obed)
 • My mum couldn’t sleep, because before she had been watching a horror movie (Moja mama nemohla zaspať, lebo predtým pozerala hororový film)

Pokiaľ v priebehovej forme predminulého času používame zápor, musíme použiť ešte „not“:

 • I had not been sleeping.

Predminulý čas v anglickom jazyku

Dôraz na trvanie deja

Ak kladieme dôraz na trvanie deja, alebo ak dej prebiehal v určitú dobu pred nejakýmminulým dejom, použijeme priebehový predminulý čas (past perfect continuous). Používa sa však pomenej, a to napr.:

 • Had you been waiting very long, when she arrived ? (Čakali ste veľmi dlho, kým prišla?)

Predminulý čas VS Minulý čas

Pozor! Netreba si zamieňať použitie predminulého času so sledom udalostí v minulom čase.

Napríklad:

 • Prišla som domov, zapla som si TV a zjedla večeru.
  – V tomto prípade nie je možné využiť predminulý čas, pretože udalosti nasledujú v následnosti po sebe. Musíme využiť iba
  jednoduchý minulý čas, past simple.

Precvič si s nami predminulý čas, veľmi jednoducho v miniskupinkách na našich kurzoch aj ty!