Hore
Najčastejšie chyby v nemčine. Čomu sa vyhnúť?

Najčastejšie chyby v nemčine. Čomu sa vyhnúť?

Pri učení sa nemeckého jazyka čelia študenti rôznym výzvam, nakoľko tento cudzí jazyk nie je práve najjednoduchší. Pozrime sa spoločne na to, aké sú najčastejšie chyby v nemčine, ktoré študenti pri jeho učení robia. A určite sú povedomé aj tebe!

Chýbajú základy gramatiky

Ach, tá nemecká gramatika. Často sa študenti sústredia len na slovnú zásobu a zanedbávajú dôležitú gramatiku. Práve ona je však kľúčovým pilierom úspešného dorozumievania. Je potrebné venovať jej primeranú pozornosť a tiež nemeckým gramatickým pravidlám od začiatku učenia. Ak gramatiku nepodchytíš hneď na začiatku, potom je už ťažké doučiť sa ju spätne. Všetko na seba totiž nadväzuje.

Nedostatok komunikácie

Študenti veľakrát zanedbávajú prax v reálnych komunikačných situáciách. Základným prvkom učenia sa jazyka je schopnosť rozumieť a komunikovať. Aktívna komunikácia a počúvanie prinesie výrazné zlepšenie. Nestráň sa rozprávania. Práve naopak, stále sa snaž rozprávať v nemeckom jazyku s hocikým.

Chyby v nemčine

Učebné pomôcky ti nič nehovoria

V dnešnej „smart“ dobe sú k dispozícii rôzne pomôcky, ako napríklad mobilné aplikácie, bilingválne alebo interaktívne knihy. Môžeš ich využívať denne pri učení. Stále si na mobile, tak využi pár
minút na to, aby si si obohatil slovnú zásobu.

Nevenuješ nemčine dostatok pozornosti

Nemčinu máš ako druhý jazyk a nevenuješ sa mu dostatočne. Stále sa učíš iba angličtinu a nemčinu odsúvaš do úzadia na „potom“.

Kultúra pomáha

Študenti by mali čítať knihy, sledovať filmy a počúvať hudbu v nemeckom jazyku, aby lepšie porozumeli kontextu a napočúvali si hovorené slovo. Môžeš začať s pesničkami, ktoré sa ti páčia,
potom môžeš pomaly pozerať videá v nemčine, alebo len tak si pozrieť film s nemeckými titulkami. Ak stále nevieš plynule hovoriť nemecky, tak je to iba pre to, lebo nepočúvaš a nehovoríš daným jazykom.

Aké sú najčastejšie chyby v nemčine?

Konkrétne gramatické chyby v nemčine

  • Chyby v skloňovaní podstatných mien:  Častým problémom je nesprávne skloňovanie podstatných mien podľa rodov a pádov. Študenti by mali venovať pozornosť práve skloňovaniu. Pozor na jednotlivé koncovky podstatných mien.
  • Pády: Nemčina má pády, nie je ako angličtina, ktorá nemá žiadne pády. Je potrebné naučiť sa koncovky podstatných mien v jednotlivých pádoch a tiež členy v rôznych pádoch.
  • Nesprávny slovosled: Nemecký jazyk má odlišný slovosled vo vetách ako slovenčina. Slovenskí študenti často používajú slovenský slovosled namiesto nemeckého a tvoria tak nezrozumiteľné alebo gramaticky nesprávne vety. Sloveso býva spravidla na druhom mieste v oznamovacej vete, pokiaľ sa nejedná o zložené súvetie alebo otázku. Veta taktiež v nemčine nesmie byť bez podmetu.
  • Nesprávne používanie predložiek: Správne používanie predložiek je často náročné pre študentov. Zamieňanie predložiek alebo ich nesprávne umiestnenie vo vetách, môže zmeniť význam celej vety, a teda druhá strana nás nepochopí.
  • Členy: Študenti sa neučia správne podstatné mená, pretože zanedbávajú členy. Neučia sa od začiatku podstatné mená s príslušným členom, a potom ich nevedia správne priradiť. Každé podstatné meno má svoj určitý člen, nikdy ho nesmieme vynechať a preskočiť.

Chyby v nemčine

Tieto chyby v nemčine môžu vytvárať častokrát zbytočné prekážky pri učení sa tohto cudzieho jazyka. Učenie nemčiny môže byť náročné, ale so správnym prístupom a odhodlaním môžu študenti dosiahnuť výrazné úspechy. Precvič si s nami na hodinách nemčiny gramatiku, ale aj konverzáciu. Sme tu pre teba, tak neváhaj a už nerob spomínané chyby.