Hore

Krátkodobé intenzívne kurzyKrátkodobé intenzívne jazykové kurzy v Žiline alebo online.

Krátkodobé intenzívne jazykové kurzy pre váš úspech a pohodu.

Osviežte si slovnú zásobu a rozkomunikujte sa s nami!

Potrebujete krátky a intenzívny „refresh“ vašich znalostí cudzieho jazyka? Chcete si osviežiť slovnú zásobu? Potrebujete sa „rozkomunikovať“ v cudzom jazyku, utvrdiť si gramatiku či výslovnosť? Máte o 2 týždne pohovor v cudzom jazyku a cítite, že to nie ono?  Chystáte sa vycestovať do zahraničia a radi by ste si vyskúšali, či sú Vaše jazykové znalosti dostačujúce? Ponúkame vám výhodný krátkodobý intenzívny jazykový kurz v Žiline. Naučíte sa len to podstatné a dôležité pre vaše požiadavky a ciele. Môže to byť práca v zahraničí, stretnutie s obchodným partnerom, pracovné interview, dovolenka vo vysnívanej destinácii – čokoľvek. Naše krátkodobé intenzívne jazykové kurzy vás pripravia presne na to, čo aktuálne potrebujete. Rýchlo a efektívne!

KRÁTKODOBÉ JAZYKOVÉ KURZY U NÁS ZA NAJLEPŠIU CENU

Využite váš čas na doplnenie si znalostí v angličtine, nemčine, či inom cudzom jazyku. Máme bohaté 15 ročné skúsenosti a krátkodobé jazykové kurzy sú osvedčený spôsob ako sa v cudzom jazyku opäť naštartujete. Tieto kurzy sú vhodné pre dospelých ako aj pre deti a mládež. Výhodné aj pre študentov počas prázdnin, kedy majú priestor na zopakovanie prípadne upevnenie už nadobudnutých vedomostí z cudzieho jazyka. Jazykové kurzy sa samozrejme dajú predlžovať.

METODIKY VÝUČBY

Pri výučbe používame kvalitný a osvedčený učebný materiál a moderné technológie.  Z metód vyučovania cudzieho jazyka sú to mind map, role play, rôzne komunikačné hry, simulácia reálnych situácií, diskusia, polemika, tematické bloky, prvky Callanovej metódy, atď. Online kurzy pracujú s učebnicou, ktorú má každá strana, prípadne sa materiály posielajú v online verzii. Účastníkom online jazykových kurzov samozrejme garantujeme rast v komunikácii v cudzom jazyku.

UČEBNÉ MATERIÁLY

U nás máte možnosť zakúpiť si jazykovú literatúru so zľavami od 10 do 20 percent. Základom pre výučbu cudzieho jazyka je s vami prekonzultovaná a nami posúdená najvhodnejšia učebnica, ktorá vždy spĺňa najnáročnejšie kritériá v oblasti výučby cudzieho jazyka. Táto základná literatúra sa potom dopĺňa o ďalší učebný materiál, ktorým podporujeme dynamiku lekcií a udržujeme vašu pozornosť.

KOĽKO JAZYKOVÝCH ÚROVNÍ EXISTUJE?

Podľa Spoločného Európskeho Referenčnéh Rámca je počet základných jazykových úrovní celkovo šesť. Sú to: A1, A2, B1, B2, C1 a C2. Avšak študent sa nikdy nenachádza výhradne na jednej jazykovej úrovni, pretože môže byť v štádiu progresu. Študent môže byť na ceste od A1 k A2 alebo od B1 na B2 atď. a to sa nazýva – medziúrovne. Čiže, ak spočítame počet úrovní a medziúrovní vyjde nám číslo 12 vrátane prvej úrovne – úplný začiatočník, ktorý sa označuje A0.

AKO ZISTÍM, AKÚ MÁM JAZYKOVÚ ÚROVEŇ?

Jazyková úroveň sa dá zistiť prostredníctvom jazykového úrovňového testu. Výsledky sú však orientačné, keďže test sa zvyčajne vypĺňa písomne a hodnotí skôr pasívnu znalosť cudzieho jazyka.

Druhý spôsob ako zistíte na akej jazykovej úrovni ste je komplexnejší. V MJA vám ponúkame zaradzovaciu lekciu, na ktorej sa s vami lektor porozpráva, určí vašu komunikačnú – čiže reálnu jazykovú úroveň a potom, ak chcete, môžete si ešte vyplniť úrovňový test. Získate tak komplexný pohľad na svoju jazykovú úroveň a budete vedieť, akým smerom sa vlastne máte uberať. Samozrejme my vám vo vašom ďalšom postupe rozvoja vašich jazykových znalostí môžeme významne pomôcť.

AKO DLHO MI TRVÁ POSUN Z JEDNEJ JAZYKOVEJ ÚROVNE NA DRUHÚ?

V princípe platí, že posun o jednu jazykovú úroveň trvá asi od 180 – 250 vyučovacích hodín. Premietnuté do praxe je to dotácia 2 x 90 minút týždenne asi 1 kalendárny rok. Dotácia zahŕňa aj samoštúdium alebo akúkoľvek inú prácu s cudzím jazykom. Teda, ak chodíte 1 x 90 minút týždenne na jazykový kurz a jednu až dve hodinky týždenne si čítate doma slovíčka alebo robíte si cvičenia, zdvihne sa vaša jazyková úroveň aj za rok. Avšak, ak chodíte na jazykový kurz 1 x 90 minút týždenne a nerobíte doma už nič, posuniete sa v jazykovej úrovni za dva roky. V princípe to až tak nevadí, pretože, ak nerobíte úplne nič, neposuniete sa vôbec nikam. Ale ak robíte aspoň niečo, čo vás až tak nezaťažuje, ale je to pravidelná systematická výučba, určite sa posuniete. A zrazu budete vedieť v cudzom jazyku komunikovať a o to nám aj vám ide.

ČO JE TO VLASTNE SPOLOČNÝ EURÓPSKY REFERENČNÝ RÁMEC?

Je to spoločná báza rozvíjania jazykových schopností a zručností v celej Európe. Podrobne popisuje spôsob získavania jazykových vedomostí tak, aby študujúci boli schopní využívať jazyk za účelom komunikácie a aby si sami vedeli ohodnotiť dosiahnuté jazykové zručnosti prostredníctvom šesťstupňovej škály A1 – C1.

AKO SÚ JEDNOTLIVÉ JAZYKOVÉ ÚROVNE DEFINOVANÉ?

Základný – elementárny stupeň ovládania jazyka

A1 – Schopnosť porozumieť základným pojmom a jednoduchým vetám, používaným v každodennom styku za účelom vyjadrenia konkrétnych požiadaviek. Schopnosť predstaviť seba a iných, sformulovať jednoduché otázky, napr. kde bývaš?, koho poznáš?, čo máš? čo robíš? a podať adekvátnu odpoveď. Schopnosť dorozumieť sa jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner hovorí pomaly a zreteľne a je ochotný pomôcť.

A2 – Schopnosť porozumieť vetám a často používaným pojmom, súvisiacim s bezprostrednou komunikáciou /napr. informácie o osobách, rodine, nákupoch, práci/. Schopnosť dorozumieť sa v zaužívaných situáciách, kde sa jedná o jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných veciach. Pomocou jednoduchých jazyk. prostriedkov opísať svoj pôvod a vzdelanie, okolie a veci, súvisiace s bezprostrednými potrebami.

Stredný stupeň – samostatné ovládanie jazyka 

B1 – Schopnosť porozumieť hlavným bodom komunikácie, ak sa používa spisovný, štandardný jazyk v už známych súvislostiach /škola, práca, voľný čas atď./. Schopnosť zvládnuť väčšinu situácií, vyskytujúcich sa pri cestách do danej jazykovej oblasti. Schopnosť jednoduchého súvislého prejavu na známe témy a oblasti osobného záujmu. Schopnosť hovoriť o skúsenostiach a udalostiach, opisovať sny, želania a ciele a poskytnúť krátke odôvodnenie alebo vysvetlenie.

B2 – Schopnosť porozumieť komplexným textom na konkrétne a abstraktné témy, v oblasti vlastnej špecializácie porozumieť aj odborným diskusiám. Schopnosť spontánneho a plynulého dorozumievania sa pri normálnom tempe prejavu s partnerom, pre ktorého je daný jazyk materinským jazykom. Schopnosť jasného a detailného prejavu na rôzne témy, vyjadrenie vlastného stanoviska k aktuálnym otázkam a definovanie výhod i nevýhod rôznych možností.

Vyšší stupeň – kompetentné ovládanie jazyka 

C1 – Schopnosť porozumieť náročným, dlhším textom aj v úzkom význame. Schopnosť vyjadriť sa spontánne a plynulo bez dlhšieho hľadania slov. Schopnosť používať jazyk v spoločenskom i osobnom živote, pri štúdiu i vzdelávaní. Schopnosť jasného, členeného a obsiahleho prejavu ku komplexným problémom za použitia vhodných štylistických prostriedkov.

C2 – Schopnosť porozumieť prakticky všetko a bez problémov. Schopnosť zhrnúť informácie z rôznych písomných i ústnych zdrojov a pritom poskytnúť odôvodnenia a vysvetlenia. Schopnosť vyjadrovať sa spontánne, veľmi plynulo a presne, a to vďaka využívaniu jemných výrazových prostriedkov.

Medzinárodná Jazyková Agentúra spolupracuje výhradne so skúsenými a  vysokoškolsky vzdelanými lektormi. Každý lektor, ktorí pracuje pre MJA už na pohovore preukazuje svoje vzdelanie a predovšetkým v minulosti nadobudnuté skúsenosti a lektorské schopnosti. Ďalej prechádza špeciálnym úvodným interným  školením MJA a priebežne sa ďalej vzdeláva a rozširuje si svoje praktické zručnosti v postupoch výučby cudzieho jazyka.

V MJA PRACUJÚ PROFESIONÁLNI, KREATÍVNI A PRIATEĽSKÍ LEKTORI.

Jednotlivé lekcie vedú pútavo a dynamicky s ohľadom na individuálne potreby každého účastníka jazykového kurzu.

Naši lektori vám pomáhajú na ceste za vašim cieľom s postupmi, ktoré sú najmodernejšie a najtrendovejšie. Priebeh jazykového kurzu je monitorovaný a výsledky práce lektorov MJA  s účastníkmi jazykového kurzu vidno ihneď po prvej lekcii.

 • ANGLICKÝ JAZYK

 • NEMECKÝ JAZYK

 • RUSKÝ JAZYK

 • ŠPANIELSKY JAZYK

 • FRANCÚZSKY JAZYK

 • TALIANSKY JAZYK

 • SLOVENČINA PRE CUDZINCOV

TERMÍNY A CENNÍK PRE KRÁTKODOBÉ INTENZÍVNE JAZYKOVÉ KURZY

Termín, ktorý, vám vyhovuje napíšete do prihlášky – napríklad zákazník do prihlášky uvedie: môžem v pondelok, utorok a stredu po 17.00 hod. alebo môžem dopoludnia každý deň a pod. Na základe uvedeného vám zavoláme a vyberieme najvhodnejší termín.

Ponúkame vám veľmi výhodné balíčky krátkodobých jazykových kurzov.  Odporúčame vám zakúpiť aspoň 10 lekcií, ktoré je potrebné absolvovať v jenom maximálne v dvoch týždňoch, ale je možné si zakúpiť aj viac týždňov alebo väčší počet lekcií. Pre vypracovanie vašej konkrétnej cenovej ponuky nás prosím kontaktujte aj v prípade nákupu menšieho počtu lekcií, napríklad, ak odchádzate k určitému dátumu do zahraničia alebo máte pohovor.

Trvanie kurzu 1 – 2 týždne
Program Počet osôb Počet lekcií A0 – B1 B2 – C1 Certifikáty a štátnice Native speaker
Štandard I mikroskupina 3 – 4 16 x 45 min 88 EUR 98 EUR       – 108 EUR
Štandard I      mikroskupina 2 16 x 45 min 132 EUR 147 EUR       – 162 EUR
VIP I individuálny 1 16 x 45 min 207 EUR 219 EUR 237 EUR 252 EUR
8 x 60 min 138 EUR 146 EUR 158 EUR 168 EUR

V cene za jazykový kurz je zahrnuté:

 • kvalifikovaní lektori
 • kvalitný študijný doplnkový materiál (mimo učebnice)
 • kvalitná výučba v moderne vybavených priestoroch

V cene nie je zahrnuté:

 • učebnica
 • kópie pri nezakúpení učebnice

Platby môžete realizovať v hotovosti alebo prevodom na účet po vystavení faktúry.

Nenašli ste informáciu, ktorú ste hľadali?
Napíšte nám na mjazilina@mjazilina.sk alebo nám zavolajte na 0915 875 414, 0903 966 043

Tešíme sa na vás a na vaše pokroky v cudzom jazyku!

AKO SA PRIHLÁSITE DO MJA – JAZYKOVEJ ŠKOLY V ŽILINE

Ako sa prihlásite?

 • Požiadajte nás o informáciu emailom mjazilina@mjazilina.sk alebo telefonicky 0915 875 414 Mgr. Padalová, 0903 966 043 slečna Zacharová
 • Povedzte nám o vašich očakávaniach, predstavách a na čo konkrétne sa  potrebujete v cudzom jazyku zdokonaliť
 • Informujte sa na cenu za jazykový kurz
 • Prečítajte si všeobecné podmienky
 • Vyplňte prihlášku

Na základe vami poskytnutých informácií vám povieme o rôznych možnostiach zdokonalenia sa v cudzom jazyku

 • Počas telefonátu alebo keď nám napíšete, poradíme vám ako postupovať
 • Poradíme vám, aký správny model výučby by bol pre vás najvhodnejší
 • Prediskutujeme s vami vašu študijnú literatúru alebo postup výučby
 • Vysvetlíme vám postupy a dohodneme sa s vami tak, aby ste vy boli spokojní
 • Pripravíme vám jazykový kurz podľa vašich predstáv

Spoločne si určíme termín jazykového kurzu a predbežnú dĺžku trvania.

Vy si zvážite, ktoré termíny vám vyhovujú najviac, prípadne sa s ostatnými účastníkmi dohodneme na vyhovujúcom čase pre všetkých. Ak už sú miniskupinky otvorené a vám vyhovuje čas  už prebiehajúceho kurzu, je možné do kurzu ešte pristúpiť, ak je voľné miesto.

Zúčastnite sa ukážkovej hodiny zdarma.

Pri rozbehnutých kurzoch sa môžete zúčastniť ukážkovej hodiny úplne zdarma!  Uvidíte, ako pracujeme a vedieme jazykový kurz.

Pri zostavovaní nových miniskupín vás pozveme na zaraďovaciu hodinu. To znamená, že týždeň pred začatím jazykového kurzu sa najskôr všetci účastníci jazykového kurzu stretnú. Lektor posúdi, či je jazyková úroveň účastníkov v miniskupinke zhodná a teda účastníci môžu zostať v jednej miniskupinke.

Platba za jazykový kurz.

Platbu za jazykový kurz môžete realizovať v hotovosti v kancelárii MJA alebo prevodom na účet po vystavení faktúry.

Nenašli ste informáciu, ktorú ste hľadali?
Napíšte nám na mjazilina@mjazilina.sk alebo nám zavolajte na 0915 875 414, 0903 966 043.

Tešíme sa na vás a vaše pokroky v cudzom jazyku!

Medzinárodná Jazyková Agentúra s.r.o. – MJA
Mariánske námestie 26
010 01 Žilina
Tel.:  0915 875 414 – Mgr. Kristína Padalová, lektorka, riaditeľka
            0903 966 043 – servis zákazníkom
Email: mjazilina@mjazilina.sk
Web: www.mjazilina.sk
Kancelária MJA je otvorená každý deň od 10.00 – 18.00, individuálne stretnutia odporúčame dohodnúť vopred.
 

Skúsenosti a hodnotenie našich študentov