Hore

Firemné jazykové kurzyFiremné jazykové kurzy pre firmy so sídlom v Žiline a okolí.

Kvalitné, systematické a efektívne vzdelávanie zamestnancov.

Získajte úspech a sebavedomie vo firemnom jazykovom kurze. Medzinárodná Jazyková Agentúra zabezpečuje firemné jazykové kurzy prezenčne alebo online pre firmy z celého Slovenska. Ponúkame kvalitné, systematické a efektívne vzdelávanie zamestnancov v cudzom jazyku. Profesionálni lektori, dynamická a flexibilná výučba pre úspešné spoločnosti. Vyberte si certifikovaného slovenského alebo zahraničného lektora podľa aktuálnych možností pre rôzne jazyky. Možnosť vstupného auditu a ďalšieho monitorovania progresu jazykového kurzu už v cene za jazykový kurz. Pozrite si referencie.

FIREMNÝ JAZYKOVÝ KURZ EFEKTÍVNE A PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

Prispôsobíme sa maximálne vašim potrebám a cieľom firmy.  Našim profesionálnym prístupom vytvoríme efektívny jazykový program, ktorý prinesie úspech vašej spoločnosti. Potrebujete naučiť zamestnancov prezentovať produkty, viesť prezentáciu, obchodné stretnutia, videokonferencie, pohovory, jednania a to všetko v cudzom jazyku? Potrebujete, aby vaši zamestnanci ovládali pracovnú angličtinu, čítali technické manuály či vedeli napísať kvalitný email v jazyku, v akom obchodujete? Podporte ich rast a motivujte ich aj firemným jazykovým kurzom.

METODIKY VÝUČBY

Účastníkom jazykových kurzov garantujeme rast v komunikácii v cudzom jazyku. Pri výučbe používame kvalitný a osvedčený učebný materiál a moderné technológie (PC, CD a DVD ROM, DVD, audiotechniku). Z metód vyučovania cudzieho jazyka sú to mind map, role play, rôzne komunikačné hry, simulácia reálnych situácií, diskusia, polemika, tematické bloky, prvky Callanovej metódy, atď.

UČEBNÉ MATERIÁLY

U nás máte možnosť zakúpiť si jazykovú literatúru so zľavami od 10 do 20 percent. Základom pre výučbu cudzieho jazyka je s vami prekonzultovaná a nami posúdená najvhodnejšia učebnica, ktorá vždy spĺňa najnáročnejšie kritériá v oblasti výučby cudzieho jazyka. Táto základná literatúra sa potom dopĺňa o ďalší učebný materiál, ktorým podporujeme dynamiku lekcií a udržujeme vašu pozornosť.

KOĽKO JAZYKOVÝCH ÚROVNÍ EXISTUJE?

Podľa Spoločného Európskeho Referenčnéh Rámca je počet základných jazykových úrovní celkovo šesť. Sú to: A1, A2, B1, B2, C1 a C2. Avšak študent sa nikdy nenachádza výhradne na jednej jazykovej úrovni, pretože môže byť v štádiu progresu. Študent môže byť na ceste od A1 k A2 alebo od B1 na B2 atď. a to sa nazýva – medziúrovne. Čiže, ak spočítame počet úrovní a medziúrovní vyjde nám číslo 12 vrátane prvej úrovne – úplný začiatočník, ktorý sa označuje A0.

AKO ZISTÍM, AKÚ MÁM JAZYKOVÚ ÚROVEŇ?

Jazyková úroveň sa dá zistiť prostredníctvom jazykového úrovňového testu. Výsledky sú však orientačné, keďže test sa zvyčajne vypĺňa písomne a hodnotí skôr pasívnu znalosť cudzieho jazyka.

Druhý spôsob ako zistíte na akej jazykovej úrovni ste je komplexnejší. V MJA vám ponúkame zaraďovaciu lekciu, na ktorej sa s vami lektor porozpráva, určí vašu komunikačnú – čiže reálnu jazykovú úroveň a potom, ak chcete, môžete si ešte vyplniť úrovňový test. Získate tak komplexný pohľad na svoju jazykovú úroveň a budete vedieť, akým smerom sa vlastne máte uberať. Samozrejme my vám vo vašom ďalšom postupe, jako rozšíriť svoje jazykové znalosti môžeme významne pomôcť.

AKO DLHO MI TRVÁ POSUN Z JEDNEJ JAZYKOVEJ ÚROVNE NA DRUHÚ?

V princípe platí, že posun o jednu jazykovú úroveň trvá asi od 180 – 250 vyučovacích hodín. Premietnuté do praxe je to dotácia 2 x 90 minút týždenne asi 1 kalendárny rok. Dotácia zahŕňa aj samoštúdium alebo akúkoľvek inú prácu s cudzím jazykom. Teda, ak chodíte 1 x 90 minút týždenne na jazykový kurz a jednu až dve hodinky si čítate doma slovíčka alebo robíte si cvičenia, zdvihne sa vaša jazyková úroveň aj za rok. Avšak, ak chodíte na jazykový kurz 1 x 90 minút týždenne a nerobíte doma už nič, posuniete sa v jazykovej úrovni za dva roky. V princípe to až tak nevadí, pretože, ak nerobíte úplne nič, neposuniete sa vôbec nikam. Ale ak robíte aspoň niečo, čo vás až tak nezaťažuje, ale je to pravidelná systematická výučba, určite sa posuniete. A zrazu budete vedieť v cudzom jazyku komunikovať a o to nám aj vám ide.

ČO JE TO VLASTNE SPOLOČNÝ EURÓPSKY REFERENČNÝ RÁMEC?

Je to spoločná báza rozvíjania jazykových schopností a zručností v celej Európe. Podrobne popisuje spôsob získavania jazykových vedomostí tak, aby študujúci boli schopní využívať jazyk za účelom komunikácie a aby si sami vedeli ohodnotiť dosiahnuté jazykové zručnosti prostredníctvom šesťstupňovej škály A1 – C1.

AKO SÚ JEDNOTLIVÉ JAZYKOVÉ ÚROVNE DEFINOVANÉ?

Základný – elementárny stupeň ovládania jazyka

A1 – Schopnosť porozumieť základným pojmom a jednoduchým vetám, používaným v každodennom styku za účelom vyjadrenia konkrétnych požiadaviek. Schopnosť predstaviť seba a iných, sformulovať jednoduché otázky, napr. kde bývaš?, koho poznáš?, čo máš? čo robíš? a podať adekvátnu odpoveď. Schopnosť dorozumieť sa jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner hovorí pomaly a zreteľne a je ochotný pomôcť.

A2 – Schopnosť porozumieť vetám a často používaným pojmom, súvisiacim s bezprostrednou komunikáciou /napr. informácie o osobách, rodine, nákupoch, práci/. Schopnosť dorozumieť sa v zaužívaných situáciách, kde sa jedná o jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných veciach. Pomocou jednoduchých jazyk. prostriedkov opísať svoj pôvod a vzdelanie, okolie a veci, súvisiace s bezprostrednými potrebami.

Stredný stupeň – samostatné ovládanie jazyka 

B1 – Schopnosť porozumieť hlavným bodom komunikácie, ak sa používa spisovný, štandardný jazyk v už známych súvislostiach /škola, práca, voľný čas atď./. Schopnosť zvládnuť väčšinu situácií, vyskytujúcich sa pri cestách do danej jazykovej oblasti. Schopnosť jednoduchého súvislého prejavu na známe témy a oblasti osobného záujmu. Schopnosť hovoriť o skúsenostiach a udalostiach, opisovať sny, želania a ciele a poskytnúť krátke odôvodnenie alebo vysvetlenie.

B2 – Schopnosť porozumieť komplexným textom na konkrétne a abstraktné témy, v oblasti vlastnej špecializácie porozumieť aj odborným diskusiám. Schopnosť spontánneho a plynulého dorozumievania sa pri normálnom tempe prejavu s partnerom, pre ktorého je daný jazyk materinským jazykom. Schopnosť jasného a detailného prejavu na rôzne témy, vyjadrenie vlastného stanoviska k aktuálnym otázkam a definovanie výhod i nevýhod rôznych možností.

Vyšší stupeň – kompetentné ovládanie jazyka 

C1 – Schopnosť porozumieť náročným, dlhším textom aj v úzkom význame. Schopnosť vyjadriť sa spontánne a plynulo bez dlhšieho hľadania slov. Schopnosť používať jazyk v spoločenskom i osobnom živote, pri štúdiu i vzdelávaní. Schopnosť jasného, členeného a obsiahleho prejavu ku komplexným problémom za použitia vhodných štylistických prostriedkov.

C2 – Schopnosť porozumieť prakticky všetko a bez problémov. Schopnosť zhrnúť informácie z rôznych písomných i ústnych zdrojov a pritom poskytnúť odôvodnenia a vysvetlenia. Schopnosť vyjadrovať sa spontánne, veľmi plynulo a presne, a to vďaka využívaniu jemných výrazových prostriedkov.

Medzinárodná Jazyková Agentúra spolupracuje výhradne so skúsenými a  vysokoškolsky vzdelanými lektormi. Každý lektor, ktorí pracuje pre MJA už na pohovore preukazuje svoje vzdelanie a predovšetkým v minulosti nadobudnuté skúsenosti a lektorské schopnosti. Ďalej prechádza špeciálnym úvodným interným  školením MJA a priebežne sa ďalej vzdeláva a rozširuje si svoje praktické zručnosti v postupoch výučby cudzieho jazyka.

V MJA PRACUJÚ PROFESIONÁLNI, KREATÍVNI A PRIATEĽSKÍ LEKTORI.

Lektori vedú jednotlivé lekcie pútavo a dynamicky s ohľadom na individuálne potreby každého účastníka jazykového kurzu.

Naši lektori vám pomáhajú na ceste za vašim cieľom s postupmi, ktoré sú najmodernejšie a najtrendovejšie. Priebeh jazykového kurzu je monitorovaný a výsledky práce lektorov MJA  s účastníkmi jazykového kurzu vidno ihneď po prvej lekcii.

VSTUPNÝ AUDIT

Na začiatku firemného jazykového kurzu je hĺbkový rozhovor o predstavách a požiadavkách na firemný jazykový kurz. Určuje sa čas, intenzita a priestory pre firemný jazykový kurz. Zhŕňajú sa požiadavky na lektora. Po dohodnutí všetkých požiadaviek vám potom ponúkneme vstupný audit, ktorým analyzujeme doterajšie znalosti účastníkov firemného jazykového kurzu. Za takýto audit vaša spoločnosť neplatí žiadne poplatky a je zdarma.

KONTROLA A PRIEBEH FIREMNÝCH JAZYKOVÝCH KURZOV

Pokiaľ si želáte môže sa počas celého priebehu firemného jazykového kurzu uskutočňovať priebežná kontrola – vedomostné testy, ktoré starostlivo monitorujeme. O výsledkoch informujeme pracovníkov, ktorí majú priebeh firemného jazykového kurzu na starosti alebo priamo riaditeľa spoločnosti.

AKO PREBIEHA JAZYKOVÉ VZDELÁVANIE VO FIRMÁCH

Jazykové vzdelávanie prebieha v rovine získania všeobecných komunikačných schopností v cudzích jazykoch, ale aj v podobe špecifického jazykového vzdelávania určeného pre vybrané cieľové (profesijné) skupiny. Napríklad pracovná angličtina pre sekretárky, ktoré dohadujú stretnutia alebo telefonická nemčina pre obchodníkov marketingového oddelenia. To, čo sa chcete naučiť si určujete len vy sami.

TERMÍNY

Jazykové kurzy vo firmách prebiehajú po dohode podľa potrieb klienta.

CENA

Ceny sa líšia. Cena záleží aj od počtu ľudí v skupine a náročnosti a špecifikách jazykového kurzu. Prosím kontaktujte nás pre vypracovanie cenovej ponuky pre vašu firmu!

MIESTO VÝUČBY

Záleží od dohody s vami. Firemný jazykový kurz môže prebiehať v priestoroch vašej spoločnosti raz alebo niekoľko krát do týždňa. Je možná aj menej intenzívna výučba, napríklad raz mesačne mimo pracoviska niekoľko lekcií naraz. Miesto a intenzitu firemného jazykového kurzu si určujete samy alebo sa môžete inšpirovať našou ponukou. Zamestnanci môžu navštevovať jazykový kurz aj u nás v MJA.

Nenašli ste informáciu, ktorú ste hľadali?
Napíšte nám na mjazilina@mjazilina.sk alebo nám zavolajte na 0915 875 414, 0903 966 043.

Tešíme sa na vás a na vaše pokroky v cudzom jazyku!

Medzinárodná Jazyková Agentúra s.r.o. – MJA
Mariánske námestie 26
010 01 Žilina

Mgr: Kristína Padalová, lektorka, riaditeľka: 0915 875 415
Martina Zacharová, servis zákazníkom: 0903 966 043

Email: mjazilina@mjazilina.sk
Web: www.mjazilina.sk

Kancelária MJA je otvorená každý deň od 10.00 – 18.00, individuálne stretnutia je potrebné dohodnúť.

 

Skúsenosti a hodnotenie našich študentov